کارت ویزیت

کارت ویزیت سلفون براق یکرو


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

کارت ویزیت مات یکرو

کارت ویزیت سلفون مات یکرو


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

کارت ویزیت سلفون براق دورو


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

کارت ویزیت سلفون مات دورو


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

کارت ویزیت لمینبت براق


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 5.5 * 8.5 سانتی متر

کارت ویزیت لمینیت مات


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

کارت ویزیت کتان یکرو


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

کارت ویزیت کتان دورو


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

کارت ویزیت سلفون براق سایز لمینیت


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 4.5 * 8.5 سانتی متر

کارت ویزیت سلفون مات سایز لمینیت


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 5.5 * 8.5 سانتی متر

 

 

 

 

 

کارت ویزیت لمینیت استخوانی برجسته


جنس : مقوا 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 15 روزه

سایز استاندارد : 5.5 * 8.5 سانتی متر

 

 

 

 

 

کارت ویزیت لمینیت استخوانی برجسته طلاکوب


جنس : مقوا 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 15 روزه

سایز استاندارد : 5.5 * 8.5 سانتی متر

کارت ویزیت لمینیت مات یووی موضعی


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 15 روزه

سایز استاندارد : 5.5 * 8.5 سانتی متر

کارت ویزیت لمینیت براق مربعی


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 5.7 سانتی متر

کارت ویزیت لمینیت مات مربعی


جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 5.7 سانتی متر

برچسب سایز ویزیت


جنس : کاغذ چسبدار

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 5.5 * 8.5 سانتی متر